R

24 Aralık 2015 Perşembe

Rambursman BankasıAkreditifte amir bankanın ödeme konusunda vekilidir; onun adına ödeme yapar.
ReeskontSenetli alacakların ve borçların değerleme günündeki değerlerine çekilmesi işlemidir. Söz gelimi yılsonunda değerleme yapılırken vadesine 3 ay kalan 100 TL değerindeki bir senetli alacağın peşin değeri 95 TL ise 5 TL gelecek yıla ait bir faiz geliridir ve o yıla aktarılması gerekir. Bu aktarım işlemine reeskont denilir. Reeskont bir envanter işlemi olduğu için dönem sonlarında yapılır.
Reeskont PolitikasıBankaların portföylerindeki menkul kıymetleri Merkez Bankası'na satarak nakit sağlamalarına reeskont işlemi denir. Merkez Bankası bu işlemlerde uyguladığı faiz oranını değiştirerek piyasa faiz oranını ve likiditeyi etkileyebilir.
ResesyonEkonomide birkaç ayı aşan bir daralma dönemini ifade eder. Gayrisafi yurtiçi hâsılanın, yatırım harcamalarının, kapasite kullanımı oranlarının düştüğü, iflasların ve işsizliğin arttığı bir dönemdir.
RiskBelirli bir eylemin zarar doğurma ya da istenmeyen bir sonuç meydana getirme potansiyeline verilen addır. Riskin kaynağına göre çeşitli türleri vardır. Basel Kriterleri bankaların maruz olduğu ölçülebilir riskleri kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk olarak üç grupta toplamaktadır.
Risk PrimiBir yatırımın taşıdığı risklerinin beklenen getirisine olan etkisi. Bir varlığın risk primi, varlığın beklenen getirisiyle risk taşımayan (risksiz) bir varlığın bilinen, kesin getirisi arasındaki farktır. Daha riskli bir varlığın yatırımcıları cezbetmesi için daha fazla getiri sağlaması gerekir. Bundan dolayı söz gelimi gelişmekte olan bir ülkenin tahvilinin gelişmiş bir ülkenin tahviline göre daha yüksek getiri sağlaması beklenir.
Risk SermayesiYatırımcılardan elde ettiği fonlarla startup'lara ortaklık payı karşılığında sermaye sağlayan finansal kurum, girişim sermayesi..
Okunma Sayısı: 5646 Diğer Sözlük