Sözlük

21 Temmuz 2015 Salı

 
Okunma Sayısı: 283145 Diğer Genel


 • A

  Açığa Satış İşlemleriYatırımcının portföyünde bulunmayan bir varlığı satmasını ifade eder. İşlemi yapan varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle hareket etmektedir. İşlemci varlığı yüksek fiyattan satar, sonra düşük fiyattan alarak yükümlülüğünü yerine getirir. Söz gelimi portföyünde bulunmayan bir hisse senedinin fiyatının düşeceğini öngören yatırımcı bu hisse senedini açığa satabilir; daha sonra hisse senedini düşük fiyattan alarak yükümlülüğünü yerine getirir ve işlemler arası fiyat farkından kazanç sağlar.
  Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)Merkez Bankası'nın para arzı dengesini korumak amacıyla piyasada işlem gören menkul kıymetlerden alması veya satmasıdır. Bu işlemlerde yeni menkul kıymet arz edilmez. Bankanın menkul kıymet alması para arzını arttırırken, menkul kıymet satması azaltır.
  Açık PozisyonFinans piyasalarında açık pozisyon, kısa ya da uzun pozisyona sahip olunmasını ifade eder. Açık pozisyon taşıyan bir yatırımcı varlığın fiyatındaki değişikliğinden olumlu ya da olumsuz etkilenecektir. Bankacılıktaki yaygın kullanımında açık pozisyon bir banka ya da firmanın döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarından fazla olmasını ifade eder. Açık pozisyon taşıyan bir banka ya da firma Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybederse kayba uğrar.
  Adi OrtaklıkTüzel kişiliği bulunmayan, ticaret siciline kaydettirilme zorunluluğu bulunmayan şirket türü. Ortaklar şirketin borçlarının tamamından kişisel varlıklarıyla sorumludurlar. Üçüncü kişiler şirketten alacakları için herhangi bir ortağa başvurabilir. Büyük projelerde görülen konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları adi ortaklıktır.
  Akreditif TeyidiAkreditif lehtarı, amir bankanın itibarını yetersiz bulması halinde başka bir bankadan ödemeyi taahhüt etmesini talep ederek tahsilatını güvence altına alabilir. Bu banka teyit bankası olarak adlandırılır.
  Akreditif AmiriAkreditif açılmasını talep eden ithalatçı firmadır.
  Akreditif LehtarıAkreditif ilişkisinin tarafı olan ihracatçı firmayı ifade eder.
  Aktif Pasif YönetimiBankanın varlık ve yükümlülüklerinin bankanın stratejisi, maruz olduğu riskler ve rekabet koşullarının dikkate alınarak yönetilmesidir. Aktif pasif yönetiminde karar organı “Aktif Pasif Komitesi” olarak adlandırılır. Banka üst yönetiminden oluşan bu komite genellikle haftalık olmak üzere periyodik toplanarak karar alır ve uygulamaları değerlendirir.
  Alım OpsiyonuOpsiyon, sahibine, opsiyona konu olan kıymeti, sözleşmede yazan fiyattan, sözleşme vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan alma hakkı verir. Bu tür bir mali araçta, vadede, opsiyona konu olan kıymetin fiyatı sözleşme fiyatının altında gerçekleşirse opsiyon sahibi bu hakkını kullanmaz ve işlemini daha düşük olan piyasa fiyatından gerçekleştirebilir.
  Alternatif MaliyetFarklı seçenekler içinden yapılan bir tercih sonucunda vazgeçilen alternatifler içinde en iyisine verilen ad, fırsat maliyeti. Söz gelimi elinde birikmiş parası olan bir banka müşterisinin parasını vadeli mevduatta tutması halinde bunun fırsat maliyeti hisse senedi alımı, tahvil alımı gibi alternatifler arasında en iyi getiri sağlayanı olacaktır.
  Alış - Satış Farkı (Spread)Bir varlığın alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki fark,makas. EURUSD kotasyonunun 1,3560/1,3563 olması halinde spread 3 pip olarak bulunur.
  Amir BankaAkreditifi açarak ödeme yükümlülüğüne giren bankadır.
  ArbitrajBir varlığın çeşitli piyasalarda farklı fiyattan alınıp satılması halinde bu durumdan yararlanmak için yatırımcının varlığı düşük fiyatlı piyasadan alarak yüksek fiyatlı piyasada satmasıdır. Arbitraj işlemleri sonucunda piyasalardaki fiyat farklılıkları ortadan kalkar.
  AvalKambiyo senedi için üçüncü bir kişinin ödeme garantisi vermesidir. Kambiyo senedinin ön yüzüne imza atılmasıyla hayata geçirilir. Garanti veren kişiye“aval veren” ya da “avalist” adı verilir. Avalist, aval verdiği kişiyle aynı şekilde sorumlu olur.
  Ayı Piyasası (Bear Market)Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder.

 • B

  Bankalararası Para PiyasasıBankaların TCMB aracılığıyla birbirlerinden borçlandıkları piyasa, interbank.
  Basel KriterleriBankaların maruz oldukları riskleri sağlıklı olarak değerlendirmeleri ve buna göre yeterli seviyede özkaynak bulundurmalarına yönelik uzlaşılara verilen ad. Basel-1 olarak adlandırılan ilk kriterlerin yetersiz kalması, sırasıyla Basel-2 ve Basel-3 kriterlerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Ülkemizde Basel-1 2001, Basel-2 ise 2012 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2014 yılında Basel-3'e geçilmesi beklenmektedir.
  Baz PuanFinansal araçlardaki fiyat değişimini göstermekte kullanılan ölçüm birimidir. Noktadan sonraki 4 üncü haneye karşılık gelir (0.0001 veya %0,01). Örneğin, TCMB'nin faiz oranlarını %7,10'dan %7,25'e çıkartması B105halinde faiz oranının 15 baz puan arttığı söylenir.
  BenchmarkBir menkul kıymet ya da portföyün performansının değerlendirilmesinde kullanılan, portföyün getirisinin karşılaştırıldığı varlık, portföy ya da endeks. Sözgelimi bir portföy yöneticisi yönettiği portföyü BIST-30 endeksiyle karşılaştırarak bu endeksten %10 daha yüksek getiri kazandığını söyleyebilir; bu halde BIST-30 endeksini benchmark olarak kullanıyordur.
  Birincil PiyasaFinansal araçların ilk defa satışa çıktığı piyasadır. Şirket hisse senetlerinin halka arz edilmesi ya da devlet iç borçlanma senetlerinin ihale yöntemiyle satılması birincil piyasalara örnektir.
  Borsa İstanbul (BİST)Türkiye'deki tüm borsaları tek çatı altında toplamak amacıyla 2013 yılında kurulmuştur. Bu doğrultuda İMKB ve İstanbul Altın Borsası (İAB) BİST çatısı altında bir araya gelmiş, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda işlem gören tüm sözleşmeler de BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'na (VİOP) taşınmıştır.
  Boğa Piyasası (Bull Market)Fiyatların yükseldiği piyasayı ifade eder.

 • C - Ç

  Cari DengeMal alım satımını içeren dış ticaret dengesine ulaşım, turizm, mali işlemler gibi hizmetlerden kaynaklanan gelir ve giderlerin eklenmesiyle bulunur. Ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olması halinde “cari açık”, gelirlerin giderleri aşması halinde ise “cari fazla” söz konusudur. Cari denge bir ülkenin ekonomik performansının önemli bir bileşenidir.
  CDS (Credit Default Swap)Kabaca CDS kredi ödemesini güvence altına alan bir swap türü. CDS satan, bir komisyon (tek seferde yada periyodik alınır) karşılığında CDS alana kredinin geri ödenmemesi halinde ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu durum gerçekleşirse temerrüde düşülen kredi CDS satana devrolur.
  Çekirdek EnflasyonFiyatlardaki geçici nitelikler taşıyan etkilerin (enerji, temel gıda fiyatları, dolaylı vergiler) arındırılmasıyla bulunan “özel kapsamlı TÜFE göstergeleri” ile ölçülen enflasyona verilen addır. Çekirdek enflasyon, enflasyonun uzun vadeli trendini gösterdiği için önem taşır.
  Cost and Freight (CFR)En yaygın kullanılan uluslararası teslim şekillerinden biridir. Satıcı navlunu ödemekle yükümlüdür; ancak malların gemiye yüklenmesiyle birlikte riskler alıcıya geçer.
  Cost, Insurance and Freight (CIF)En yaygın kullanılan uluslararası teslim şekillerinden biridir. Satıcı varış limanına kadar olan navlun ve sigorta dahil tüm giderlerden sorumludur.

 • D

  Dalgalı Kur RejimiKurlarda arz ve talebin belirleyici olduğu kur rejimi. Merkez Bankası'nın kurlara hiçbir şekilde müdahale etmediği rejime “tam dalgalı kur rejimi” denirken, zaman zaman müdahalelerin görülebildiği rejime “müdahaleli dalgalı kur rejimi” adı verilir.
  DCD (Dual Currency Deposit)Teminatlı Opsiyon. Belirli risklerin yüklenilmesi karşılığında müşteriye yüksek getiri imkanı sağlayan bir finansal ürün. Müşteri vade sonunda mevduat hesabında birikecek tutarı, belli bir prim karşılığında ve daha önce kararlaştırılan bir kur üzerinden satın alma hakkını bankaya satmakta, banka ise satın aldığı opsiyon hakkının karşılığında vade sonunda sözleşme kuru ile piyasa kuru karşılaştırması yaparak ödemeyi iki para biriminden biriyle yapma hakkına sahip bulunmaktadır.
  Defter DeğeriBir varlığın defter değeri muhasebe hesabının bakiyesidir. Duran varlıklarda defter değeri hesaplanırken “birikmiş amortismanlar” hesap bakiyesinden düşülür. Bir işletmenin defter değeri ise varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark, yani özsermayesidir.
  DevalüasyonSabit kur rejiminin uygulandığı bir ülkede para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin otorite tarafından düşürülmesi. Ülkemizde son 20 yılda 2 defa(1994 ve 2001 yıllarında) devalüasyon yapılmıştır. Dalgalı kur rejimlerinde ulusal paranın değer kaybı için devalüasyon terimini kullanmak doğru değildir.
  Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde çıkarılan borçlanma araçlarına verilen genel isim. Borçlanma süresine göre iki türü vardır. Bir yıldan kısa vadeye sahip olanlar Hazine Bonosu, bir yıl ve üstünde vadeye sahip olanlar Devlet Tahvili olarak adlandırılır.
  Dış Ticaret DengesiBir dönem içinde gerçekleşen mal ihraç gelirleri ile mal ithal giderleri arasındaki farktır. Gelirlerin giderlerin üstünde olması halinde dış ticaret fazlası, tersi durumda dış ticaret açığından bahsedilir.

 • E

  EBITFaiz ve vergi öncesi kâr, FVÖK. Net kâr rakamına finansman giderleri ve vergi tutarının eklenmesiyle bulunur. Şirketlerin farklı sermaye yapılarının ve farklı vergi yüklerine maruz olmalarının etkisini ortadan kaldırarak kâr üretme becerilerine odaklanmayı sağlar.Özellikle şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır.
  EBITDAFaiz, amortisman ve vergi öncesi kâr, FAVÖK. Faiz ve vergi öncesi kârdan farkı amortismanların da kâra eklenmesidir. Nakit çıkışı yaratmadıkları için amortismanların kâra eklenmesinin şirketin faaliyetlerinden kar üretme becerisini daha iyi yansıttığı savunulmaktadır.
  Ekonomi PolitikasıBüyümeyi hızlandırmak, enflasyonu kontrol altına almak, işsizlikle mücadele etmek, gelir dağılımını düzeltmek, kamu borç seviyesini düşürmek gibi ekonomik nitelikli amaçlar doğrultusunda tasarlanan ve uygulanan politika. Para politikası ve maliye politikası ekonomi politikasının en önemli bileşenleridir.
  Ekonomik BalonVarlık fiyatlarının mantıksız ve mesnetsiz beklentiler nedeniyle hızla arttığı ve olması gerekenin üstünde seyrettiği dönem ya da durum. Bu dönem sonunda fiyatlar hızla düşerler. Hisse senedi borsaları, gayrimenkul sektörü balon oluşturan tipik sektörlerdir.
  EnflasyonÜlkedeki fiyatlar genel seviyesindeki süreklilik gösteren artış enflasyon olarak adlandırılır. Fiyatlar genel seviyesindeki yüzdesel değişime ise “enflasyon oranı” denir. Mal ve hizmetlere yönelik talepteki artış enflasyona dönüşürse bu “talep enflasyonu”, üretim maliyetlerindeki artış enflasyona dönüşürse “maliyet enflasyonu” olarak adlandırılır. Ülkemizde enflasyonun ölçülmesinde TÜFE ve ÜFE endeksleri kullanılır.
  Entelektüel SermayeŞirketin piyasa değeriyle defter değeri arasındaki farkı açıklayan kavramdır. İnsan sermayesi (çalışanların değer yaratma becerisi), yapısal sermaye (süreçler,bilgi sistemleri vb.) ve ilişki sermayesi (müşterilerle ilişkiler, tedarikçilerle ilişkiler, sahip olunan markalar vb.) olarak üç bileşeni vardır. Sahip oldukları toplam fiziki varlıkları piyasa değerlerine göre çok düşük kalan Google, Apple gibi şirketler büyük entelektüel sermayeye sahiptirler.
  EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)Seçilmiş AB bankalarının birbirlerine Euro cinsinden borç verirken talep ettikleri ortalama faiz oranı. Avrupa Birliği içindeki para piyasalarında referans olarak kullanılmaktadır.
  Euro Bonolar (Eurobonds)Bir ülkenin uluslararası piyasalardan kaynak sağlamak amacıyla yabancı bir para biriminden ihraç ettiği uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı en sık kullanılan para birimleridir.

 • F

  Fiil EhliyetiKişinin eylemleriyle lehine haklar, aleyhine borçlar yaratma ehliyetidir. Fiil ehliyeti üç koşula bağlanmıştır: Ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak. Söz gelimi vasi atanmış bir kişinin vasisinin onayı olmadan kredi kullanması geçersizdir.
  Finansman Bonoları1 yıldan kısa vadeye sahip borçlanma aracı. Anonim şirketler ve mevzuatta yer verilen diğer kuruluşlar tarafından çıkarılabilir. Vade tarihinde üzerinde yazılı olan bedel (nominal değeri) ödenir; dolayısıyla bu bedel anapara ve faizi içerir.
  Finansman SüresiBir firmanın faaliyet döngüsünden gelen vade dezavantajı nedeniyle faaliyetlerini fonlamak zorunda olduğu süreyi ifade eder. Stokta kalma süresi ve alacak tahsil süresi toplamından borç ödeme süresinin düşülmesiyle bulunur.
  Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)Borsada karar almakta ve karşılaştırma yapmakta sıklıkla kullanılan bir rasyodur. Hisse senedinin fiyatının hisse başına düşen kâr rakamına bölünmesiyle bulunur. Benzer şirketler içinde bu oranı düşük olan şirket yatırım yapmak için cazip olarak değerlendirilir.
  Fiyat KotasyonuBir piyasa oyuncusunun bir varlığa ilişkin verdiği alış ve satış fiyatlarından oluşan fiyat çifti. Örneğin döviz piyasasında EURUSD kotasyonu 1,3500/1,3520 veriliyorsa bu, işlemcinin bir Euro'yu 1,3500 Dolar'dan alacağı, bir Euro'yu 1,3520 Dolar'dan satacağı anlamına gelir.
  Forex PiyasasıFarklı para birimlerinin el değiştirdiği finansal piyasaya verilen ad, uluslararası döviz piyasası. Günümüzde en büyük işlem hacmine sahip küresel finansal piyasadır.
  Forfaitingİhracattan doğan alacaklarının “forfaiter” adı verilen şirketlerce ihracatçılardan devralınmasını ifade eden bir ticaret finansman yöntemi. Genelde 180 gün ile 7 yıl arası vadeye sahip alacakların devri söz konusudur.
  ForwardForward ileri bir tarih için dayanak varlığın (döviz,faiz, tarımsal ürün vb.) fiyatını sözleşme gününde sabitleyen bir türev üründür. Ağırlıklı olarak ihracatçı ve ithalatçı şirketler tarafından döviz kurlarındaki değişikliklerden korunma amacıyla kullanılır. Sözgelimi bir ay sonra Dolar cinsinden ödemesi olan bir ithalatçı kurlarda artış bekliyorsa bugün bir forward işlemi yaparak bir ay sonra alış yapacağı Dolar kurunu sabitleyebilir.
  Free on Board (FOB)En yaygın kullanılan uluslararası teslim şekillerinden biridir. Satıcının sorumluluğu malları gemiye yüklemesiyle biter. Navlun, sigorta, boşaltma, gümrük ve diğer giderler alıcının sorumluluğundadır.

 • G

  GabinSözleşmede tarafların yükümlülükleri arasında somut orantısızlık bulunması. Taraflardan birisinin diğerinin zor durumda olmasından, deneyimsizliğinden ya da bilgisizliğinden yararlanmasıyla ortaya çıkar.
  Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH)Belli bir zaman diliminde bir ülkedeki yerleşikler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin para cinsinden değerini ifade eder. Makroekonomik performansın en önemli göstergelerinden birisidir. Benzer bir terim olan gayrisafi milli hâsıladan (GSMH) farkı ülkenin vatandaşlarının değil, ülkede yerleşiklerin üretiminin hesaba katılmasıdır; dolayısıyla yurtiçinde yerleşik yabancılar hesaba katılırken yurtdışında yerleşik vatandaşlar katılmaz. GSYİH; tüketim harcamaları,yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve net ihracat toplamından oluşur..

 • H

  Hisse SenediAnonim şirketin eşit paylara bölünmüş sermayesinin bir payını temsil eden kıymetli evraktır. Hisse senetleri tahviller gibi sermaye piyasa aracıdır; ancak tahvillerin aksine alacak hakkı değil mülkiyet hakkı verirler ve bir vadeleri bulunmaz..

 • I - İ

  İflasBorçlunun borçlarını ödeyememesi halinde devletin kullanabileceği “zor kullanma” yöntemlerinden birisidir. Alacaklıların ya da borçlunun talebiyle ticaret mahkemesi tarafından verilen iflas kararı sonucunda borçlunun tüm mal varlığına el konulur, bunlar tasfiye edilir ve alacaklılara alacakları ödenir. İflas eden kişiye “müflis” denir. Yalnız tacirler iflas edebilirler.
  İflas ErtelemeYükümlülüklerini yerine getiremeyen, ancak borçlarını kapatabileceğine dair bir projesi olan sermaye şirketleri ve kooperatiflere mahkeme kararıyla süre verilmesidir. Bu süre zarfında şirkete yönelik takipler durur. Söz konusu süre 1 yıl olmakla birlikte 4 yıla kadar uzatılabilmektedir. İflas ertelemede alacaklıların rızası aranmaz.
  İhbar Bankası (Advising Bank)Lehine akreditif açıldığını lehtara bildiren ve lehtarın işlemlerine aracılık eden bankadır.
  İkincil PiyasaFinansal araçların ilk ihracından sonra yatırımcılar arasında alınıp satıldığı piyasalardır. Halka arz edilen hisse senetlerinin daha sonra borsada işlem görmesi ikincil piyasalara örnektir.
  IncotermsMilletlerarası Ticaret Odası (MTO/ICC) tarafından hazırlanmış,uluslararası ticarette kullanılan terimlere ilişkin standartlar bütünü. Alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini açıklar. En yaygın kullanılan Incoterms terimleri arasında FOB, CIF, CFR yer alır.
  İnovasyonYeni fikirlerin ticari faydaya dönüştürülecek şekilde uygulanmasıdır. Ürünlerde, hizmetlerde, süreçlerde yapılan yeniliklerle değer yaratımıdır. İnovasyon, daha önce var olmayan bir şeyin meydana getirilmesi olan buluşçuluk ve ticari kaygısı pek de bulunmayan yaratıcılıktan farklıdır.
  İntifa HakkıMalikin sahip olduğu varlık üzerindeki kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme haklarını bir başkasına tahsis etmesiyle kurulan hak türü. İntifa hakkı taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ettirilir. Bir taşınmaz üstünde intifa hakkı bulunması satımında zorluk çıkarabilir.
  İş Ortaklığı (Joint Venture)Belirli bir işin yapılması için birden fazla şirketin bir araya gelerek kurduğu adi ortaklık, joint venture. Konsorsiyumdan farkı ortakların iş sahibine karşı işin tamamından sorumlu olmalarıdır.
  İş PlanıBir şirketin finansman sağlamak amacıyla kendisini ve projelerini tanıttığı, mevcut durumunu ve gelecek projeksiyonlarını içeren belgeler bütünü.

 • K

  KaldıraçKaldıraç, işletme finansmanı bağlamında, şirketin kaynak yapısında yabancı kaynak (borç) bulunmasını ifade eder. Bir şirketin pasifinde ne kadar fazla yabancı kaynak varsa kullanılan kaldıraç o kadar büyüktür. Yabancı kaynakların pasif toplamına oranı “kaldıraç oranı” olarak adlandırılır. Bir finansal piyasa terimi olan “kaldıraçlı işlem” ise yatırımcının borçlanarak yaptığı işleme verilen addır. Genel olarak kaldıraç, şirket ya da yatırımcının kârını arttırmak amacıyla yabancı kaynak kullanmasıdır.
  Kambiyo SenediPoliçe, çek ve bonoya verilen genel ad. Para alacağını temsil ederler ve para yerine geçerler. Ekonomide en fazla işlem gören kıymetli evrak türüdür.
  Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları KurumuÜlkemizde muhasebe ve denetim standartlarını oluşturan kamu kurumu. Kurumun temel görevi finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak ve etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir.
  Karşılıklar PolitikasıBankaların topladıkları mevduatın Merkez Bankası'nda tutulması zorunlu olan miktarına “zorunlu karşılık” adı verilir. Merkez Bankası karşılık oranını arttırıp azaltarak bankaların kullandırabilecekleri kredi miktarını ve maliyetini değiştirebilir. Karşılık oranlarının artması kullandırılabilecek kredi miktarını azaltır ve maliyetini arttırırken, azalması kullandırılabilecek kredi miktarını arttırır ve maliyetini azaltır.
  Katılma HesabıKatılım bankalarının sunduğu vadeli mevduata benzer yatırım ürünü. Katılma hesaplarında mevduatın aksine sabit getiri taahhüt edilemez. Buna ilave olarak bu hesaplar ortaklık sermayesi niteliğindedir; dolayısıyla bankanın zarar etmesi halinde hesap sahiplerinin de zarara katılmaları gerekecektir.
  Kesin AlışBir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası uygulamasına yönelik olarak, piyasada kalıcı bir likidite (para) fazlasının olduğu düşünüldüğü durumlarda, Merkez Bankasının piyasaya kendi portföyünden menkul kıymet satmasını, karşılığında sistemden fazla parayı kesin olarak (bir daha geri verilmemek üzere) çekmesini ifade eder.
  Key Performance Indicator (KPI)Organizasyon, iş birimi, süreç ya da kişisel bazda iş performansının izlenmesinde kullanılan ölçüt, performans göstergesi. Performansın farklı perspektiflerden bütüncül olarak izlenmesi için genellikle birçok KPI aynı anda kullanılır. Söz gelimi bir banka şubesi için dönem kârı, sorunlu kredi oranı, kazanılan yeni müşteri sayısı, müşteri memnuniyeti anketi ortalaması gibi çeşitli KPI'lar tanımlanarak hedeflendirilebilir.
  Kısa Pozisyon (Short Position)Fiyatının düşeceği beklentisiyle bir varlığı ödünç alıppiyasada satarak (bkz: açığa satış) açılan pozisyon.Ödünç alınan varlık daha sonra düşük fiyattan piyasadan geri alınarak asıl sahibine verilir. Kısa pozisyondayken fiyatlar düşerse kazanç, yükselirse kayıp söz konusu olur.
  Kıymetli EvrakÜzerinde yazılı hakkın evrak olmaksızın ileri sürülemediği ve devredilemediği yazılı senetlerdir. Çek,bono, poliçe, tahvil, finansman bonosu, hisse senedi en yaygın kıymetli evraklardır.
  KonkordatoYükümlülüklerini yerine getiremeyen borçlunun alacaklılarıyla yaptığı anlaşma. Alacaklılar alacaklarının bir kısmından vazgeçerler, borçlu da anlaşılan bir ödeme planı çerçevesinde borçlarını öder. Konkordato ticaret mahkemesinin onayı ile geçerli hale gelir.Günümüzde borçlular sonuç alınması daha kolay bir yol olan iflas ertelemeyi tercih etmektedirler.
  KonsorsiyumBelirli bir işin yapılması için birden fazla şirketin bir araya gelerek kurduğu adi ortaklık. İş ortaklığından farkı, ortakların iş sahibine karşı işin yalnız üstlendikleri kısmından sorumlu olmalarıdır.
  Korunma (Hedging)Bir varlığın değerindeki olumsuz değişmeden korunmak amacıyla türev ürün alınması ya da satılması,hedging. Örneğin ithalat yapan bir şirketin yükümlülükleri yabancı para, alacakları yerel para cinsindendir. Döviz kurlarındaki TL aleyhine bir değişim bu şirketin alacaklarının yükümlülüklerini karşılayamamasına neden olabilir. Şirket bu şekilde zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için kurları sabitleyecek bir türev ürün kullanmayı tercih edebilir.
  KotasyonBir menkul kıymetin bir borsada işlem görmesinin kabul edilmesini ifade eder.
  Kurum DeğerleriOrganizasyonun paydaşlarınca paylaşılan değer ve inançlar. Değerler kurum kültürünü şekillendirir, faaliyetlere ve ilişkilere yansır, davranışlara yön verir..

 • L

  LIBID (London Interbank Bid Rate)Londra Bankalararası Para Piyasasında, kredibilitesi yüksek bankaların birbirlerinden ABD doları üzerinden mevduat kabul etme işlemlerinde uyguladıkları faiz oranıdır.
  LIBOR (London Interbank Offered Rate)Londra'da seçilmiş bankaların birbirlerine borç verirken talep ettikleri faiz oranı. LIBOR oranları 10 farklı para biriminde verilir. LIBOR tüm dünyada referans faiz oranı olarak kullanılır. Söz gelimi değişken faizli bir kredi LIBOR + 2,0 olarak fiyatlanmışsa faiz borcu geçerli LIBOR oranının 2 puan üstü olarak hesaplanır.
  LikiditeMuhasebe alanında bir varlığın nakde dönüşme kolaylığını;ekonomi alanında piyasadaki para arzını;finans alanında ise işletmenin kısa vadeli borçlarınıödeme gücünü ifade eder.
  LotFinansal piyasalarda işlem birimidir. Piyasaya ve araca göre farklılık gösterir. Söz gelimi BİST'de hisse senetleri piyasasında 1 lot, 1 TL nominal değerli hisse senedidir..

 • M

  Maliye PolitikasıHükümet tarafından ekonomik hedefler doğrultusunda tasarlanan ve yürütülen politikadır. Temel araçları vergiler, kamu borçlanması ve kamu harcamalarıdır.
  Melek YatırımcıBir startup'a finansal destek sağlayarak ortak olan varlıklı kişi. Melek yatırımcı finansal desteğinin yanı sıra deneyimlerini paylaşarak ve ilişki ağıyla da şirkete destek olur.
  MikrofinansmanBankaların hizmet sunamadığı düşük gelir grubundaki girişimcilere ve küçük işletmelere finansal hizmet verilmesidir. Mikrofinansman kuruluşları çokküçük tutarda kredi kullandırılmakta ve çok küçük tutarda tasarrufları kabul etmektedirler.
  MisyonOrganizasyonun niçin var olduğunu açıklayan beyan,varlık nedeni. Misyon genellikle organizasyonun faaliyet gösterdiği alanı, sağladığı ürün ya da hizmetleri ve rakiplerinden farkını içerir.
  MurabahaKatılım bankalarının sağladıkları finansman desteğine verilen ad. Murabaha bir malın üzerine kâr koyarak satmayı ifade ettiği için ortada bir alışveriş olması gerekir. Murabaha katılım bankalarının temel para kazanma yöntemidir.
  Muvazaaİki tarafın gerçek amaçlarını gizleyerek, gerçekte rızaları olmadığı bir sözleşmeyi üçüncü şahıslara karşı mevcut gibi göstermek için muvafakat beyan etmeleridir.Mallarının haczedilmesinden korkan borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla malları arkadaşına satması muvazaaya bir örnektir.
  Mücbir SebepAlınan önlemlere karşın önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel teşkil eden,borçlunun kontrol edemeyeceği beklenmedik olaylar. Doğal afetler, ülke rejiminin değişmesi, savaşlar mücbir sebeplere örnek olarak verilebilir..

 • N

  Net Şimdiki DeğerProje değerlendirilmesinde kullanılan bir yöntem.Gelecekte gerçekleşecek nakit girişlerinin ve çıkışlarının bugünkü değerleri arasındaki farktır. Bir iskonto oranı belirlenerek gelecek yıllardaki nakit giriş ve çıkışları bugüne iskonto edilir ve aralarındaki fark hesaplanır. NŞD yıllara yaygın nakit akışı yaratacak yatırımlar arasında karar vermekte kullanılır; NŞD'si yüksek olan yatırım daha avantajlıdır.
  Nominal DeğerPara, çek, hisse senedi, tahvil, bono gibi mali varlıkların üzerinde yazılı olan değer, itibari değer ya da yüz değeri.Nominal değer hiçbir koşulda değişmez. Bir varlığın piyasada işlem gördüğü fiyat nominal değerinden farklı olabilir..

 • O - Ö

  Operasyonel Riskİş süreçlerindeki ve sistemlerdeki hatalar, eksiklikler ve sorunlardan; yönetim ve personelin yanlış kararlarından ve hatalı işlemlerinden; dışsal olaylardan kaynaklanan riskleri ifade eder.
  OpsiyonBir türev ürün çeşididir. Opsiyon, alıcısına, ödediği opsiyon primi karşılığında bir varlığı belli bir fiyattan alma ya da satma hakkı verir; satıcısına ise alıcıdan elde ettiği opsiyon primi karşılığında bu varlığı almaya da satma yükümlülüğü getirir.
  Organize PiyasaResmi bir piyasa yerinin olduğu, alıcı ve satıcıları bağlayan kuralların bulunduğu, belli kurumların gözetim ve denetimi altında çalışan piyasaları ifadeeder. Organize piyasalara en iyi örnek borsalardır.
  OtofinansmanBir işletmenin elde ettiği kârları dağıtmak yerine bünyesinde tutarak özkaynak olarak kullanması.
  Ödemeler BilançosuBir ülkenin bir dönem içerisinde dış ülkelerle yaptığı tüm ekonomik işlemleri özetleyen tablo. Adı bilanço olarak geçmesine karşın anlık durumu göstermez, dönem içinde gelişen birikimli rakamları verir. Ödemeler bilançosu cari işlemler, sermaye hesabı, finans hesabı ve rezerv varlıklardan oluşur. Ödemeler bilançosunda kaynağı bilinmeyen giriş ve çıkışlar net hata ve noksan kalemiyle gösterilir..

 • P

  Para PiyasasıBir yıldan kısa vadeli finansal araçların alınıp satıldığı piyasa. Para piyasalarına bono piyasası, döviz piyasası, bankalararası para piyasası örnek olarak verilebilir.
  Para PolitikasıMerkez Bankası'nın amaçlarını (Ekonomik büyüme,istihdam artışı ve fiyat istikrarı vb.) yerine getirmek amacıyla tasarladığı ve ilgili araçlarını kullanmak suretiyle uyguladığı politikadır. Genellikle Merkez Bankalarının asli görevi fiyat istikrarını korumaktır.Temel para politikası araçları açık piyasa işlemleri, reeskont oranları, zorunlu karşılıklardır.
  Para Politikası Kurulu (PPK)Merkez Bankası'nın para politikasını yönetmekle görevli olan, Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Banka Meclisince seçilen bir üyeden oluşan heyet.
  Paranın Zaman DeğeriBugün elde bulunan bir miktar paranın gelecekte ele geçecek aynı miktar paradan yüksek bir değeri vardır. Eldeki paradan getiri sağlanabilmesi ve enflasyon, bugünkü parayı yarınki paradan daha değerli yapar.
  Pareto (80-20) İlkesiKabaca, sonuçların %80'inin, etkenlerin %20'lik kısmından kaynaklandığını iddia eden ilkedir. İşletme yönetiminde birçok noktada kullanılmaktadır: “Kârlılığın %80'i müşterilerin %20'sinden kaynaklanır”,“Satışların %80'i ürünlerin %20'sinden kaynaklanır” gibi.
  PariteBir para biriminin diğer bir para birimi karşısındaki değeri. Paritedeki döviz çiftinden ilki baz döviz, ikincisi karşıt döviz olarak adlandırılır. Söz gelimi EURUSD 1,3672 olarak verilmişse, bu 1 EUR = 1,3672USD anlamına gelir. Yaygın kullanılan pariteler arasında EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF yer alır.
  PaydaşDar anlamda şirket hissedarı. Geniş anlamda bir organizasyonun faaliyetlerinden etkilenen ya da organizasyonu karar ve eylemleriyle etkileyen yönetici, çalışan, tedarikçi, müşteri, yatırımcı, kreditör gibi kişiler.
  Performans Ölçümü ve YönetimiBir organizasyonun stratejik amaçlarına erişmek amacıyla oluşturduğu ve uyguladığı yönetim çerçevesi. “Ölçemediğin şeyi yönetemezsin” önermesini temel alarak örgüt, iş birimi, süreç ve kişi bazında performansın izlenmesini, performans sonuçlarına göre düzeltmelerin yapılmasını savunur. Performansın izlenmesinde genellikle KPI'lar kullanılır.
  Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı (PD/DD)Borsada karar almakta ve karşılaştırma yapmakta sıklıkla kullanılan bir rasyodur. Bir şirketin piyasa değerinin özsermayesine bölünmesiyle bulunur. Borsada hisseleri işlem gören bir şirketin piyasa değerinin defter değerinin kaç katı fiyatlandığını gösterir. Benzer şirketler içinde bu oranın düşük olduğu bir şirket yatırım yapmak için cazip olarak değerlendirilir.
  Phishing (Oltalama/Kimlik Avı)Online dolandırıcılık yöntemi. Kullanıcıya kötü niyetli kişilerce finansal ilişkisinin bulunduğu banka ya da diğer bir kurumdanmış gibi bir e-posta gönderilir. Kullanıcı bu e-postayı gerçek zannederek içindeki bağlantıya tıkladığında kurumun web sitesine görüntüde çok benzeyen başka bir siteye erişir. Bu siteye giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifresini girdiğinde bu bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olur.
  PipParite fiyatlarındaki mümkün olan en ufak değişimin ölçüsü. Genelde parite rakamları virgülden sonraki 4. basamağa kadar gittiği için pip genelde 0,0001'dir. Söz gelimi EURUSD için fiyat kotasyonu 1,3545 / 1,3547 ise, alım – satım fiyatları arasında 2 pip fark söz konusudur. JPY içeren paritelerde pip 0,01'dir.
  Piyasa DeğeriBir varlığın piyasa değeri piyasada alınıp satıldığı fiyattır. Bu paralelde halka açık bir şirketin piyasa değeri hisse senedi fiyatlarından hareketle hesaplanabilir.
  Piyasa RiskiFinansal piyasalardaki değişimlerden kaynaklanabilecek zararları ifade eder. Faiz oranları, döviz kurları, hisse senetleri, emtia fiyatlarındaki değişimleri kapsar..

 • R

  Rambursman BankasıAkreditifte amir bankanın ödeme konusunda vekilidir; onun adına ödeme yapar.
  ReeskontSenetli alacakların ve borçların değerleme günündeki değerlerine çekilmesi işlemidir. Söz gelimi yılsonunda değerleme yapılırken vadesine 3 ay kalan 100 TL değerindeki bir senetli alacağın peşin değeri 95 TL ise 5 TL gelecek yıla ait bir faiz geliridir ve o yıla aktarılması gerekir. Bu aktarım işlemine reeskont denilir. Reeskont bir envanter işlemi olduğu için dönem sonlarında yapılır.
  Reeskont PolitikasıBankaların portföylerindeki menkul kıymetleri Merkez Bankası'na satarak nakit sağlamalarına reeskont işlemi denir. Merkez Bankası bu işlemlerde uyguladığı faiz oranını değiştirerek piyasa faiz oranını ve likiditeyi etkileyebilir.
  ResesyonEkonomide birkaç ayı aşan bir daralma dönemini ifade eder. Gayrisafi yurtiçi hâsılanın, yatırım harcamalarının, kapasite kullanımı oranlarının düştüğü, iflasların ve işsizliğin arttığı bir dönemdir.
  RiskBelirli bir eylemin zarar doğurma ya da istenmeyen bir sonuç meydana getirme potansiyeline verilen addır. Riskin kaynağına göre çeşitli türleri vardır. Basel Kriterleri bankaların maruz olduğu ölçülebilir riskleri kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk olarak üç grupta toplamaktadır.
  Risk PrimiBir yatırımın taşıdığı risklerinin beklenen getirisine olan etkisi. Bir varlığın risk primi, varlığın beklenen getirisiyle risk taşımayan (risksiz) bir varlığın bilinen, kesin getirisi arasındaki farktır. Daha riskli bir varlığın yatırımcıları cezbetmesi için daha fazla getiri sağlaması gerekir. Bundan dolayı söz gelimi gelişmekte olan bir ülkenin tahvilinin gelişmiş bir ülkenin tahviline göre daha yüksek getiri sağlaması beklenir.
  Risk SermayesiYatırımcılardan elde ettiği fonlarla startup'lara ortaklık payı karşılığında sermaye sağlayan finansal kurum, girişim sermayesi..

 • S

  Satım(Put) OpsiyonuOpsiyon alıcısına varlığı satma hakkı verir. Örneğin bankadan USD PUT opsiyonu alan firma bankaya belli bir kurdan Dolar satma hakkı almış olur.
  Sebepsiz ZenginleşmeBir kişinin malvarlığında haklı bir neden olmaksızın ve başka bir kişinin zararına olacak şekilde artış meydana gelmesi. Örneğin bir para transferinin banka tarafından yanlış kişiye yapılması halinde parayı alan kişi sebepsiz zenginleşmiş olur.
  SeküritizasyonBir şirketin doğmuş ya da doğacak alacaklarının menkul kıymete dönüştürülerek yatırımcılara satılması, menkul kıymetleştirme. Seküritizasyon Türkiye'de bankaların yurtdışından önemli fon sağlama yöntemlerinden birisidir. Kredi ya da kredi kartı alacakları, ihracat alacakları en sık menkul kıymetleştirilen alacaklardır.
  Sendikasyon KredileriÇok sayıda bankanın bir araya gelerek kullandırdığı genellikle büyük tutarlı kredi. Türk bankalarının yurtdışından fon temininde sendikasyon kredileri önemli rol oynar.
  Sermaye PiyasasıBir yıldan uzun vadeli finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasa. Tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları sermaye piyasalarına örnektir.
  Sermaye ŞirketiTüzel kişiliği bulunan ve ortakların şirket borçlarından sermaye taahhütlerini yerine getirmiş olmaları koşuluyla sorumlu olmadıkları şirketleri ifade eder. Ülkemizde limited şirketler ve anonim şirketler en yaygın sermaye şirketleridir.
  Sermaye Yeterliliği Oranı (SYR)Banka sermayesinin risk derecelerine göre ağırlıklandırılmış varlıklara oranı. Bankanın faaliyetlerine güvenli şekilde devam edebilmesi için yeterli özkaynağa sahip olup olmadığının göstergesidir. Basel Kriterlerinde önerilen asgari sermaye yeterliliği oranı 8'dir. SYR hesabında bankanın portföyünde tuttuğu menkul kıymetler, kullandırdığı krediler ve diğer varlıklar risklerine göre ağırlıklandırılır. Daha az riskli varlıklar daha düşük sermaye, daha fazla riskli varlıklar daha yüksek sermaye gerektirir.
  Sorunlu Kredi Oranı (NPL)Sorunlu kredi tutarının toplam kullandırılmış kredilere oranını ifade eder; yüzde ile ifade edilir. Banka performansının önemli bir bileşenidir.
  Spot FiyatBir varlığın cari olarak alınabileceği ya da satılabileceği fiyattır.
  Stagflasyon Ekonomide durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada bulunduğu duruma verilen ad.
  StartupGelir modeli henüz belirsiz olan ya da giderlerini karşılayamayacak seviyede gelir yaratan, yüksek risk taşıyan, yeni ya da kısa süre önce kurulmuş girişimlere verilen ad.
  Sükna HakkıBir binadan ya da onun bir bölümünden konut olarak yararlanma imkânı veren hak, oturma hakkı. Tapu kütüğüne tescil edilerek kurulur. Taşınmaz üzerinde sükna hakkı bulunması satılmasında zorluk çıkarabilir.
  Sukukİslami bankacılıkta kullanılan ve faiz içermeyen finansman bonosu benzeri menkul kıymet. Sukuk ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar aracılığıyla satımıdır. Bu sertifikalardan alanlar söz konusu varlığa ellerindeki sertifikalar oranında ortak olurlar. Dolayısıyla söz konusu varlığın geliri de onlara ait olur.
  SwapBir türev üründür. Swapta bir tarafın kullandığı bir finansal enstrümanla ilişkili nakit akışları diğer tarafın kullandığı diğer bir finansal enstrümanla ilişkili nakit akışlarıyla değiş tokuş edilir. Genelde döviz türü ve/veya faiz için swap yapılır.
  SWOT AnaliziBir firmanın, girişimin ya da projenin değerlendirilmesinde kullanılan popüler analiz yöntemi. Konu yatırımın güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkarılır, iç ve dış çevre değerlendirilerek ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditler tahmin edilir; elde edilen bu bilgilerle daha kolay ve isabetli karar verilebilir.

 • T

  Türev Ürün Değeri başka bir varlığın değerine bağlı olan finansal enstrümanlardır. Türev ürünün ilişkili olduğu varlık "dayanak varlık" olarak adlandırılır. Ülkemizde uygulamada sık karşılaştığımız dayanak varlıklar döviz kurları, hisse senetleri, tahvil ve bonolar, borsa endeksleri, faiz oranları, çeşitli emtialardır. Türev ürünler temel olarak iki amaçla kullanılırlar: korunma (hedging) ve yatırım (speculation). Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ortalama bir hane halkının tüketeceği mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatını takip eden endekstir. TÜFE'de malların tüketiciye sunulduğu nihai fiyatlar hesaba katılır. TRLIBOR Türk Lirası referans faiz oranı ya da Türk Lirası bankalararası satış oranı. Türkiye bankalararası para piyasasında seçilmiş bankaların borç verirken talep ettikleri ortalama faiz oranıdır. TRLIBOR Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanmaktadır. Tezgâh üstü Piyasa (OTC Piyasa) Tezgâh üstü piyasalar, borsa gibi bir aracı kurumun bulunmadığı, işlemlerin iki taraf arasında doğrudan yapıldığı piyasaları ifade eder. Örneğin forward, banka ve müşteri arasında doğrudan yapılan tipik bir tezgâh üstü piyasa ürünüdür. Temel Analiz Finansal piyasalarda kullanılan iki karar yönteminden birisi. Ekonomi, sektör ve varlığın incelenmesiyle varlığın gerçek değerinin tahmin edilmesi, mevcut piyasa değeriyle karşılaştırılması ve buna göre pozisyon alınmasıdır. Temel analiz, varlığın piyasa değerinin gerçek değerine doğru hareket edeceği varsayımını esas alır. Varlığın tahmin edilen gerçek değeri piyasa değerinin üstündeyse alınması, altındaysa satılması uygundur. Teknik Analiz Finansal piyasalarda kullanılan iki karar yönteminden birisi. Bir varlığın geçmiş fiyat hareketlerinin incelenerek gelecekte fiyatının nasıl seyredeceğinin tahmin edilmesidir. Teknik analiz, fiyatların zaman içinde belli kalıplar izlediği ve bu kalıpların saptanmasıyla doğru pozisyon alınabileceği varsayımını esas alır. Tasfiye Değeri Bir işletmenin tasfiye edilmesi esnasında varlıklarının paraya dönüştürülmesinden elde edilecek tutardan işletmenin borçlarının düşülmesiyle bulunan değer. Tasfiye halinde varlıkların gerçek değerini bulması beklenmeden satış yapılacağı için olumsuz bir nitelik taşır. Tahvil 1 yıl ve üstü vadeye sahip borçlanma aracı. Anonim şirketler ve mevzuatta yer verilen diğer kuruluşlar tarafından çıkarılabilir. Hisse senedi gibi bir sermaye piyasası aracı olmakla birlikte mülkiyet hakkı yerine alacak hakkı vermesi ve bir vadeye sahip olmasıyla hisse senedinden ayrılır. Kuponsuz tahvillerde faiz ödemesi vadede anaparayla birlikte, kuponlu tahvillerde ise periyodik olarak yapılır.

 • U-Ü

  Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Üretim sürecinde girdi olarak kullanılan malların üretici noktasındaki fiyatlarının izlendiği endekstir. Buna göre ÜFE, tarım, balıkçılık, madencilik, imalat sanayi ve enerji sektöründeki (elektrik, gaz, su) ürünlerin fiyatlarındaki değişimleri ölçmektedir. Hizmetler ÜFE kapsamında yer almaz. Uzun Pozisyon (Long Position) Fiyatının yükseleceği beklentisiyle varlık satın almak. Uzun pozisyondayken fiyatlar yükselirse kazanç, düşerse kayıp söz konusu olur. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin mali raporlarının diğer ülkelerde anlaşılması ve karşılaştırılabilmesi amacıyla geliştirilmiş küresel muhasebe standartlarını ifade eder.

 • V

  Volatilite Bir varlığın fiyatındaki ya da piyasadaki dalgalanma, oynaklık. Oynaklığın yüksek olması kısa bir zaman diliminde varlık fiyatında ciddi iniş çıkışlar olduğunu anlatır ve istikrarsızlığa işaret eder. Vizyon Organizasyonun gelecekte ne olmak, nerede olmak Vadeli İşlemler (Futures) Forward'a benzer şekilde ileri bir tarih için dayanak varlığın fiyatını sözleşme gününde sabitleyen bir türev üründür. Forward'dan farkı organize piyasalarda işlem görmesi ve standartlaştırılmış (dayanak varlık, miktar, vade vb.) olmasıdır. Ülkemizde vadeli işlem sözleşmeleri BİST'te Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) alınıp satılmaktadır.

 • Y

  Yatırım Bankacılığı Şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamalarına destek olmak esas işi olan finansal kurumlardır. Mevduat kabul  etmezler. Faaliyet alanları arasında menkul kıymet ihraçları, şirket birleşme ve devirleri, finansal piyasalarda alım satım,  yapılandırılmış finansman ve proje finansmanı bulunmaktadır. Yatırım bankaları bu alanlarda aracılık, danışmanlık ya da yüklenim faaliyetlerinde bulunurlar.